REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZABAWY FUNDAMENTALNE

Prawa do wszystkich treści zawartych w serwisie Zabawy Fundamentalne, takich jak tekst i grafika, loga, klawisze, zdjęcia, dźwięki i inne dane należą do INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce i są chronione prawem. Wykorzystywanie fragmentów lub całości serwisu oraz jego przetwarzanie bez zgody jest niedozwolone.

  1.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 poz.1740)

1.4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Zabawy fundamentalne;

1.5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy, prowadzony przez INTR@ ANNA HRYNIEWICZ  dostępny pod www.sklep.zabawyfundamentalne.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

1.9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344);

1.10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.11. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Klienta celem ukończenia Procedury Rejestracji i uzyskania statusu Użytkownika.

1.12.Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Użytkownika celem dokonania przez niego zakupu Towaru.

1.13.Procedura Rejestracji –  procedura polegając na wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracyjnego, który po złożeniu drogą elektroniczną zostanie niezwłocznie zweryfikowany przez Sklep Internetowy. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy kompletności i prawdziwość umieszczonych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym danych, otrzymuje on status Użytkownika.

1.14. Użytkownik – podmiot, który zakończył Procedurę Rejestracji i jest uprawniony do nabywania Towarów w Sklepie Internetowym wraz z innymi prawami przysługującymi mu z tego tytułu na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.zabawyfundamentalne.pl

2.2. Sprzedawca oświadcza że sprzedaje wyłącznie oryginalne towary pochodzące z legalnych źródeł.

2.3. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies https://sklep.zabawyfundamentalne.pl/polityka-cookies/

2.4. Polityka prywatności, w tym kwestia ochrony danych osobowych, znajduje się pod linkiem https://sklep.zabawyfundamentalne.pl/polityka-cookies/

2.5.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.6.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.zabawyfundamentalne.pl, prowadzony jest przez INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce

2.7.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

2.9. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.10.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Składając Zamówienie użytkownik oświadcza że ma ukończone 18 lat i/lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.11. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Do dokonywania zakupu, Klient zobowiązany jest zarejestrować konto użytkownika, podając w nim m.in.: adres e-mail i hasło.

3.4. INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  • a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  • c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.zabawyfundamentalne.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. Zamówienie dokonywane jest przez wybór konkretnego Produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „PRZEJDŹ DO KASY”. Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Kliknięcie znaku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest jednoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.5. Jeżeli Użytkownik korzysta z więcej niż jednego adresu, podczas wypełniania Formularza Zamówienia, Zamawiający będzie miał możliwość dokonać wyboru miejsca adresu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

4.7. Po dokonaniu przez Klienta zakupu wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.8. Jeżeli Formularz Zamówienia zostanie wypełniony w sposób niezgodny z instrukcją, lub podany adres dostawy będzie wzbudzał wątpliwości, Sklep Internetowy ma prawo do wstrzymania Zamówienia, informując niezwłocznie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego drogą mailową, albo telefoniczną w celu skorygowania błędów. Nieustosunkowanie się przez Zamawiającego do informacji otrzymanej przez Sklep Internetowy w związku z taką sytuacją w terminie 3 dni roboczych, będzie rozumiane przez Sklep Internetowy jako odstąpienie od Zamówienia przez Zamawiającego.

4.9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zabawy fundamentalne – Twoje potwierdzenie do zamówienia z [dzień zakupu]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.13. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: https://sklep.zabawyfundamentalne.pl/regulamin/

4.14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.15. Zamawiający, który wybrał formę płatności jako: przelew zwykły, przelew za pośrednictwem PAY U, dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie na rachunek bankowy INTR@ ANNA HRYNIEWICZ ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce, Konto: Pekao S.A. 73 1240 2034 1111 0010 7252 5725.

4.16. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym czasie poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

4.17. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych – wyprzedaży, jednocześnie powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia dokonane przed wejściem w życie rzeczonych promocji – wyprzedaży.

4.18. Promocje – Wyprzedaże nie podlegają łączeniu chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

4.19. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie obejmują kosztów dotyczących dostawy.

4.20.Zamawiający posiada prawo do wyboru sposobu dostawy zgodnie z Formularzem Zamówienia.

4.21.Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży: paragon, lub faktura VAT.

  1.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Realizacja pozytywnie zweryfikowanego i potwierdzonego przez Sklep Internetowy Zamówienia, odbędzie się w następujący sposób:

a) w przypadku Zamówień „Kurier DHL za pobraniem” – w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;

b) w przypadku Zamówień z opcją ,,Kurier DHL przedpłata, płatność przez PayU” – w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;

c) w przypadku Zamówień z opcją ,,Kurier DHL przedpłata, ręczny przelew bankowy – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym zaksięgowano pełną cenę za Zamówienie, na wskazanym rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy.

d) w przypadku Zamówień z opcją ,, Paczkomaty InPost, przedpłata, płatność przez PayU” – w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;

e) w przypadku Zamówień z opcją ,, Paczkomaty InPost, ręczny przelew bankowy – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym zaksięgowano pełną cenę za Zamówienie, na wskazanym rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy.

5.3.1. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą odpowiednio:

1) Kurier DHL przedpłata: 18.31 zł

2) Kurier DHL za pobraniem: 22.13 zł

3) Paczkomaty InPost: 11.99 zł

5.3.2. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu Zamówienia, o czym klient powinien zostać poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

5.4.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.

5.4.2. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres lub do wybranego przez klienta paczkomatu.

5.4.3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

5.4 4.    W przypadku braku Towaru będącego przedmiotem Zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany wiadomością email lub telefonicznie w terminie 14 dni. Wspólnie z Zamawiającym oraz za jego zgodą pracownik Sklepu Internetowego, ustali sposób realizacji Zamówienia:

a) dokonując częściowej realizacji,

b) wydłużając czas oczekiwania,

c) anulując Zamówienie w całości.

W przypadku dokonania zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sklep internetowy zwróci całą należność.

5.5. Nie ma możliwości wstrzymywania realizacji zamówienia lub wysyłania przedmiotu zamówienia w innym terminie niż wskazany w niniejszym regulaminie.

5.6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody, lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą kontroli Sprzedawcy.

  1.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie płatności elektronicznej PayU na stronie sklepu www.sklep.zabawyfundamentalne.pl,

b) płatnością przy odbiorze towaru,

c) płatnością ręcznym (tradycyjnym) przelewem bankowym.

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce, kontakt@zabawyfundamentalne.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.zabawyfunamentalne.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np.:  pocztą  elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracane rzeczy prosimy odsyłać na adres magazynu: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

– Adresat: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ
ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (proszę wymienić towary)
– Data zamówienia(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
niepotrzebne skreślić.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności(chyba, że cena wysyłki, była wyższa niż podstawowa cena widniejąca na stronie sklepu). Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo paczkę przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

Nie można odstąpić od umowy dotyczącej programów komputerowych lub płyt kompaktowych po usunięciu oryginalnego opakowania (folii ochronnej). Produkt należy przesłać w stanie niezmienionym, kompletny, wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna, na adres: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.

Od momentu wejścia w posiadanie Produktów, Użytkownik zobowiązany jest do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z Towarem. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Towar powinien być nieużywany, czysty, zawierać wszystkie dołączone do niego materiały (np. instrukcja obsługi), oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Sklep Internetowy jest zwolniony z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@zabawyfundamentalne.pl. INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. Sprzedawca może zażądać aby Użytkownik uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów, a także obciążyć kartę kredytową Użytkownika, bądź też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane Sprzedającemu podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, szkody, opłaty wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

8.4. W przypadku reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do podania jak najdokładniejszych informacji dotyczących składanej reklamacji. Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru Zamówienia, lub kopii Zamówienia. W przypadkach braku odpowiedzi ze strony Sprzedającego, Użytkownik proszony jest o ponowny kontakt. W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje o możliwości zatrzymania dostarczenia wiadomości przez filtry antyspamowe.

8.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sklep Internetowy, Zamawiający otrzymuje informację drogą mailową o kolejnych etapach postępowaniach.

8.6. W sytuacji braku niewadliwego Produktu odpowiadającego Produktowi zareklamowanemu, Sprzedawca informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. W zaistniałej sytuacji Zamawiający ma prawo otrzymania zwrotu zapłaconej ceny na wskazany rachunek bankowy albo wymiany wadliwego Produktu na inny Produkt będący w ofercie Sklepu Internetowego w tej samej cenie albo niższej, gdzie w przypadku wyboru przez Zamawiającego tańszego Produktu, różnica w cenie zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy. Koszty wymiany ponosi Sklep Internetowy.

8.7.  INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce nie jest producentem wszystkich towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.8. Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie, na samym Produkcie, lub dołączonymi do Produktu. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z Produktu zgodnie z Instrukcjami.

  1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce, mailowo pod kontakt@zabawyfundamentalne.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

  1.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D,05-850 Jawczyce a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D,05-850 Jawczyce a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D,05-850 Jawczyce.

10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

10.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają: Odpowiedzialności Sprzedawcy, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub ustawowych praw konsumenta.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.