INTR@ ANNA HRYNIEWICZ
ul. Poznańska 57D
05-850 Jawczyce
NIP 8391065099
 

Informujemy, że Klient ma prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 10 dni od momentu otrzymania przesyłki, bez podawania powodu, zgodnie z ustawą z dnia 2. marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.).

Nie można odstąpić od umowy dotyczącej programów komputerowych lub płyt kompaktowych po usunięciu oryginalnego opakowania (folii ochronnej). Produkt należy przesłać w stanie niezmienionym, kompletny, wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna, na adres: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.

Prawa do wszystkich treści zawartych w tym serwisie, takich jak tekst i grafika, loga, klawisze, zdjęcia, dźwięki i inne dane należą do INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce i są chronione prawem. Wykorzystywanie fragmentów lub całości serwisu oraz jego przetwarzanie bez zgody jest niedozwolone.

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.zabawyfundamentalne.pl

§ 1

Sklep Internetowy

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej jako – „Regulamin”).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: http://sklep.zabawyfundamentalne.pl/regulamin/,
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do złożenia i realizacji Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy Zabawy Fundamentalne, działający pod adresem: http://sklep.zabawyfundamentalne.pl, jest prowadzony przez INTR@ ANNA HRYNIEWICZ,
  ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.
 5. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, oraz zasady ograniczania odpowiedzialności Sprzedawcy. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje pojęć:

 1. Sklep Internetowy – prowadzony przez INTR@ ANNA HRYNIEWICZ sklep internetowy, dostępny pod domeną http://sklep.zabawyfundamentalne.pl.
 2. Zainteresowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego lub będąca zainteresowana zakupem Produktu.
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Zainteresowanego celem ukończenia Procedury Rejestracji i uzyskania statusu Użytkownika.
 4. Procedura Rejestracji –  procedura polegając na wypełnieniu przez Zainteresowanego Formularza Rejestracyjnego, który po złożeniu drogą elektroniczną zostanie niezwłocznie zweryfikowany przez Sklep Internetowy. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy kompletności i prawdziwość umieszczonych przez Zainteresowanego w Formularzu Rejestracyjnym danych, otrzymuje on status Użytkownika.
 5. Użytkownik – podmiot, który zakończył Procedurę Rejestracji i jest uprawniony do nabywania Produktów w Sklepie Internetowym wraz z innymi prawami przysługującymi mu z tego tytułu na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca – INTR@ ANNA HRYNIEWICZ
  ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.
 7. Produkt – rzecz lub usługa oferowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Użytkownika celem dokonania przez niego zakupu Produktu.
 9. Zamówienie – oferta zakupu wybranego Produktu.
 10. Zamawiający – Użytkownik składający Zamówienie.
 11. Dzień roboczy – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza że sprzedaje wyłącznie oryginalne produkty pochodzące z legalnych źródeł.
 2. Do dokonywania zakupu, Zainteresowany zobowiązany jest zarejestrować konto użytkownika, podając w nim adres e-mail i hasło.
 3. Użytkownik, który ukończy Procedurę Rejestracji w Sklepie Internetowym może za jego pośrednictwem nabywać oferowane w nim Produkty.
 4. Zainteresowany lub Użytkownik korzystają ze Sklepu Internetowego w oparciu o prawidłowo skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową.
 5. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445).
 6. Składając Zamówienie użytkownik oświadcza że ma ukończone 18 lat i/lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Aby uzyskać status Użytkownika Sklepu Internetowego przez Zainteresowanego, należy przejść Procedurę Rejestracji w Sklepie Internetowym, wypełniając zgodnie z instrukcją wskazany w nim Formularz Rejestracyjny, podając w nim prawdziwe dane osobowe i dane kontaktowe.
 2. W przypadkach nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do pozostawienia nieprawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, jednocześnie informując Zainteresowanego drogą mailową o próbie zweryfikowania podanych w nim informacji.

§ 5

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a INTR@ ANNA HRYNIEWICZ.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z więcej niż jednego adresu, podczas wypełniania Formularza Zamówienia Zamawiający będzie miał możliwość dokonać wyboru miejsca adresu dostawy.
 4. Jeżeli Formularz Zamówienia zostanie wypełniony w sposób niezgodny z instrukcją, lub podany adres dostawy będzie wzbudzał wątpliwości, Sklep Internetowy ma prawo do wstrzymania Zamówienia, informując niezwłocznie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego drogą mailową, albo telefoniczną w celu skorygowania błędów.
 5. Nieustosunkowanie się przez Zamawiającego do informacji otrzymanej przez Sklep Internetowy w związku z sytuacją opisaną w §5 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie 3 dni roboczych, będzie rozumiane przez Sklep Internetowy jako odstąpienie od Zamówienia przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania w nim prawdziwego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie lub weryfikacja Zamówienia.
 7. Zamówienie dokonywane jest przez wybór konkretnego Produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 8. Kliknięcie znaku „kupuję” jest jednoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Przyjęcie do realizacji Zamówienia, następuje po pozytywnej weryfikacji Formularza Zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Weryfikacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje na podstawie przesłania informacji zwrotnej potwierdzającej specyfikację złożonego zamówienia na wskazany adres email.
 11. Umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Zamówienia, przesłanego drogą elektroniczną email na adres wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 12. Realizacja pozytywnie zweryfikowanego i potwierdzonego przez Sklep Internetowy Zamówienia, odbędzie się w następujący sposób:

a)     w przypadku Zamówień „za pobraniem” (wysyłka Pocztą Polską) – w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;

b)     w przypadku Zamówień z opcją ,,wysyłka kurierem” na specjalne życzenie – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym złożono Zamówienie.

c)      w przypadku Zamówień „płatnych przelewem” – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym zaksięgowano pełną cenę za Zamówienie, na wskazanym rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy.

 1. W przypadku braku Produktu będącego przedmiotem Zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany wiadomością email lub telefonicznie w terminie 14 dni. Wspólnie z Zamawiającym oraz za jego zgodą pracownik Sklepu Internetowego, ustali sposób realizacji Zamówienia:

a)     dokonując częściowej realizacji,

b)    wydłużając czas oczekiwania,

c)     anulując Zamówienie w całości.

W przypadku dokonania zapłaty za produkt objęty zamówieniem, Sklep internetowy zwróci całą należność zgodnie z postanowieniami §11 „Zwrot Ceny”.

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym czasie poszczególnych Produktów ze sprzedaży.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych – wyprzedaży, jednocześnie powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia dokonane przed wejściem w życie rzeczonych promocji – wyprzedaży.
 3. Promocje – Wyprzedaże nie podlegają łączeniu chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 4. Ceny Produktów przedstawionych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie obejmują kosztów dotyczących dostawy.
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie obejmują kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 7. Zamawiający posiada prawo do wyboru sposobu dostawy zgodnie z Formularzem Zamówienia.
 8. Zamawiający, który wybrał formę płatności jako: przelew zwykły, przelew za pośrednictwem PAY U, dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie na rachunek bankowy INTR@ ANNA HRYNIEWICZ
  ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce, Konto: Pekao S.A. 73 1240 2034 1111 0010 7252 5725 , z wyłączeniem §5 ust. 13. lit. a) i lit. b)
 9. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży: paragon, lub faktura VAT.

§ 6

Odstąpienie od umowy w przypadku niewadliwego produktu

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Zabawy Fundamentalne przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, jeżeli zakup ten został dokonany poza siedzibą Sprzedawcy. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: biuro@edumaluch.pl). Użytkownik może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub innego o odpowiedniej treści.
 2. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

– Adresat: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ
ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (proszę wymienić towary)
– Data zamówienia(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
niepotrzebne skreślić.

 1. Dodatkowo, Sklep Internetowy ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 20 dni od daty jego dostarczenia. Zwrot produktu w terminie 20 dni zastępuje formę pisemną odstąpienia od Umowy. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień § 6 ust. 1 , niezależnie od pozostałych przysługujących Użytkownikowi praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, Użytkownik może zwrócić nam dowolny Produkt dostarczony od Multitablica.com.pl, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Użytkownik zobowiązany jest do Zwortu na adres podany w ust. poniżej.
 2. Adres: INTR@ ANNA HRYNIEWICZ, ul. Poznańska 57D, 05-850 Jawczyce.
 3. Użytkownik postępując zgodnie z procedurą zwrotu nie ponosi żadnych kosztów. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 4. Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 100 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Od momentu wejścia w posiadanie Produktów, Użytkownik zobowiązany jest do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z Produktem. Produkt musi zostać zwrócony na adres Sklepu Internetowego patrz ust. 5. W stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, czysty, zawierać wszystkie dołączone do niego materiały (np. instrukcja obsługi), oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego w procesie zakupu produktu. w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca zastrzega wstrzymanie zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest aby odesłać lub przekazać Produkt, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towarów. Użytkownik odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktu wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktu.

§ 7

Produkty Wadliwe

 1. Sprzedawca gwarantuje że Produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach.
 2. Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie, na samym Produkcie, lub dołączonymi do Produktu. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z Produktu zgodnie z Instrukcjami.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostarczyć produkt w doskonałym stanie. Jeżeli jednak Użytkownik powiadomi Sprzedającego o wadliwości produktu, Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania Produktu w obecnym stanie do czasu udostępnienia go Sprzedającemu do wglądu w odpowiednim terminie.
 4. Aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania Produktu wadliwego, Sprzedawca będzie zobowiązany ustalić a Użytkownik udzielić informacji na temat produktu, w tym:

a)     sprecyzowania z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak zdaniem Użytkownika Produkt jest uszkodzony, lub wadliwy.

b)    dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez Sprzedawcę informacji.

 1. Jeżeli Użytkownik chce aby Sprzedawca naprawił, wymienił lub zwrócił cenę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się że rzeczony Produkt:

a)     był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b)    uległ uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c)     był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub Sprzedawcy; lub

d)    uległ normalnemu zużyciu

to po dostarczeniu do Sprzedawcy Produktu, Sprzedawca, zastrzega że może nie rozpatrzyć pozytywnie decyzji o naprawie, lub zwrocie ceny za Produkt. Ponadto Sprzedawca może zażądać aby Użytkownik uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów, a także obciążyć kartę kredytową Użytkownika, bądź też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane Sprzedającemu podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonymi przepisami prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, szkody, opłaty wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

§8

Ograniczenie Odpowiedzialności

 1. §8 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi paragrafami i reguluje cały zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz reguluje przysługujące Użytkownikowi środki ochrony prawnej:

a)     dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego regulaminu, Umowy (lub jakiejkolwiek jej części); lub

b)    w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

a)     Odpowiedzialności Sprzedawcy, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub

b)    ustawowych praw konsumenta.

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy podczas wykonywania zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami w celu zaspokojenia potrzeb Użytkownika.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 2:

a)     Sprzedawca nie gwarantuje oraz wyklucza wszelką Odpowiedzialność dotyczącą dokładności, kompletności przydatności do określonego celu lub legalności wszelkich informacji uzyskanych podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego multitablica.com.pl, jak również Sprzedawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za przekaz lub odbiór, czy też niewykonanie przekazu lub otrzymanie jakiegokolwiek materiału niezależnie od jego charakteru; oraz

b)    Sprzedawca informuje że Użytkownik powinien samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczącej danego produktu, przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz podjęciem decyzji o jego zakupie.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Sprzedawca wyłącza szczególną odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku za wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z postanowień regulaminu.
 2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     utratę dochodów;

b)    utratę rzeczywistych lub przewidywanych dochodów;

c)     utratę zawieranych umów;

d)    utratę możliwości korzystania ze środków pieniężnych;

e)     utratę spodziewanych oszczędności;

f)     utratę transakcji;

g)     utratę dobrego imienia;

h)    utratę czasu;

i)      stratę, uszkodzenie lub utratę danych; lub

j)      jakąkolwiek pośrednią stratę lub wtórną

Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana.

 1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej:

a)     całkowita odpowiedzialność Sprzedającego, wynikająca z jakiejkolwiek Umowy, nie może przekroczyć łącznie równowartości sumy 110% wartości odpowiedniej Umowy, w związku z którą powstała podstawa roszczenia;

b)    całkowita odpowiedzialność Sprzedającego względem Użytkownika lub osoby trzeciej nie może przekroczyć łącznie równowartości sumy 110% wartości odpowiedniej Umowy, w związku z którą powstała podstawa roszczenia.

 1. W niniejszym Regulaminie:

a)     „Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy, Niedopełnienie Obowiązku, wprowadzenie w błąd, przywrócenie stanu poprzedniego lub jakąkolwiek inną podstawę roszczenia związaną lub wynikającą z niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie lub wynikającą z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; oraz

b)    „Niedopełnienie Obowiązku” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień zobowiązań o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień Umowy.

§9

Obsługa Reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu z należytą starannością.
 2. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych kontaktowych podanych w §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zadane pytanie/skargę najszybciej jak to jest tylko możliwe. W przypadkach dotyczących gwarancji cały proces może zostać potrwać dłużej, wynika to z faktu że często w cały proces musi zostać włączony producent.
 3. W przypadku reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do podania jak najdokładniejszych informacji dotyczących składanej reklamacji. Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru Zamówienia, lub kopii Zamówienia. W przypadkach braku odpowiedzi ze strony Sprzedającego, Użytkownik proszony jest o ponowny kontakt. W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje o możliwości zatrzymania dostarczenia wiadomości przez filtry antyspamowe.
 4. Sprzedawca informuje że Produkt może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie gwarancyjnej załączonej do Zamówionego produktu.
 5. Sklep Internetowy zobowiązany jest wydać towar bez wad.
 6. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiający może:

a)     żądać naprawy produktu;

b)    żądać obniżenia ceny produktu;

c)     odstąpić od umowy.

W tym celu Zamawiający zobowiązany jest wysłać wadliwy produkt na adres Sprzedawcy: Wyczółki 44, 02-820 Warszawa, załączając dowód zakupu, wraz z dokładnym opisem reklamacji.

 1. Sklep Internetowy jest zwolniony z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Reklamacje Zamówienia składane są przez Zamawiającego na piśmie na adres Sklepu Internetowego drogą pocztową lub elektroniczną i rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sklep Internetowy, Zamawiający otrzymuje informację drogą mailową o kolejnych etapach postępowaniach. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep Internetowy odsyła zareklamowany produkt na własny koszt.
 3. W sytuacji braku niewadliwego Produktu odpowiadającego Produktowi zareklamowanemu, Sprzedawca informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. W zaistniałej sytuacji Zamawiający ma prawo otrzymania zwrotu zapłaconej ceny na wskazany rachunek bankowy albo wymiany wadliwego Produktu na inny Produkt będący w ofercie Sklepu Internetowego w tej samej cenie albo niższej, gdzie w przypadku wyboru przez Zamawiającego tańszego Produktu, różnica w cenie zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy. Koszty wymiany ponosi Sklep Internetowy.

§ 10

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody, lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą kontroli Sprzedawcy w tym:

a)     działanie siły wyższej;

b)    osób trzecich (hakerów, dostawców, administracji publicznej);

c)     wojny;

d)    zamieszki;

e)     strajki;

f)     epidemie;

g)     pożary;

h)    klęski żywiołowe;

i)      awarie techniczne sieci publicznej (awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych – Internetu);

j)      inne

 1. W związku z wymienionymi powyżej sytuacjami Sprzedawca jak i Użytkownik mają prawo niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony. Żadna ze Storn nie ponosi odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania. Wyjątkiem jest Zwrot Ceny za niedostarczony Produkt.

§ 11

Zwrot ceny

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep Internetowy do zwrotu ceny do Użytkownika, zwrot ten jest dokonywany w terminie 14 dni.
 2. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zakupu produktów w siedzibie Sprzedawcy, zwrot jest dokonywany za okazaniem faktury, lub paragonu w siedzibie Sklepu Internetowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do tożsamości polecającego zwrot należności.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwłoki co do zwrotu, jeżeli osoba zlecająca zwrot podała nieprawidłowe dane: imię, nazwisko, adres, nr. Konta bankowego.

§ 12

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Multitablica Sp. z o.o., a także wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
 2. Dane osobowe są chronione na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych umieszczonych w Sklepie Internetowym, a jego dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 § 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Zamawiającym będącym konsumentem a Sklepem Internetowym będą rozwiązywane przez Sąd właściwy zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone  przez Zamawiających przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.